ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BMW GROUP OFFERHUB

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Οι παρόντες κανόνες (οι Κανόνες) περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης από τον Πελάτη (όπως ορίζεται στο άρθρο Ι.2 κατωτέρω) μίας  διαδικτυακής πλατφόρμας (η Πλατφόρμα BMW Group Offerhub) την οποία ανέπτυξε και  διαχειρίζεται η εταιρεία "BMW Ελλάς Εμπορία Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία", με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και Σενέκα 10, με αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου 121595101000, με ΑΦΜ 99950919, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bmwcustomercare@bmw.gr  [●] και αριθμό τηλεφώνου: +30 210-9118000  [●] (η BMW Ελλάς). Η Πλατφόρμα BMW Group Offerhub παρέχει στους Πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κρατήσεις (η Κράτηση) καινουργών και μεταχειρισμένων οχημάτων μάρκας «BMW», «MINI» και «BMW Motorrad» (συλλογικά τα Οχήματα) με δυνατότητα επιλογής αξεσουάρ για συγκεκριμένο όχημα, τα οποία διατίθενται από συνεργάτες BMW (οι Πωλητές) προς Κράτηση στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub, καθώς και να χρησιμοποιούν άλλες λειτουργικές δυνατότητες που παρέχει η BMW Ελλάς (παραδείγματα των οποίων αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ.1 κατωτέρω).

 2. Ως Πελάτης νοείται είτε i) το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα BMW Group Offerhub για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, οπότε θεωρείται καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α του Ελληνικού Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών 2251/1994), είτε ii) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 3. Οι κανόνες για την Κράτηση —η οποία αποτελεί σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή— παρέχονται στον Πελάτη χωριστά πριν από την πραγματοποίηση της Κράτησης και ο Πελάτης πρέπει να τους αποδεχτεί προκειμένου να κάνει κράτηση σε ένα Όχημα στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub. Η BMW Ελλάς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση κράτησης (αντικείμενο της οποίας είναι η Κράτηση) ή σε οποιαδήποτε επακόλουθη σύμβαση πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub θεωρείται πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BMW GROUP OFFERHUB

1. Η Πλατφόρμα BMW Group Offerhub αποτελεί διαδικτυακή βάση δεδομένων μέσω της οποίας οι Πελάτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα Οχήματα που προσφέρουν οι Πωλητές και να προβούν σε Κράτηση του Οχήματος της επιλογής τους, καθώς και να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε άλλες λειτουργικές δυνατότητες παρέχει η BMW Ελλάς. Η Πλατφόρμα BMW Group Offerhub δύναται, για παράδειγμα, να παρέχει στους Πελάτες τις ακόλουθες δυνατότητες:

1.1. Επιλογή και υπόδειξη του Οχήματος σε σχέση με το οποίο επιθυμούν να κάνουν κράτηση.

1.2. Υπόδειξη πρόσθετων υπηρεσιών σε σχέση με το Όχημα, τις οποίες ο Πελάτης θα ήθελε να λάβει, εφόσον η Πλατφόρμα BMW Group Offerhub περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτές.

1.3. Υπόδειξη της προτιμώμενης μεθόδου και των όρων παράδοσης του Οχήματος (παραλαβή του Οχήματος από τις εγκαταστάσεις του σχετικού Πωλητή ή παράδοση του Οχήματος σε διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης).

1.4. Υπόδειξη της προτιμώμενης μεθόδου και των όρων πληρωμής του τιμήματος του Οχήματος.

1.5. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την πραγματοποίηση της Κράτησης.

1.6. Έγκριση και αποστολή της Κράτησης με τις πληροφορίες που ορίζονται ανωτέρω.

1.7. Λήψη οποιασδήποτε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με τα Οχήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub.

1.8. Λήψη πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub.

1.9. Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με επιλεγμένα Οχήματα ως «αγαπημένα» ή αποθήκευση των αναζητήσεων που πραγματοποιεί ο Πελάτης.

1.10. Έλεγχος των Κρατήσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Πελάτης και της κατάστασής τους.

Η BMW Ελλάς δύναται επίσης να προσθέσει νέες λειτουργικές δυνατότητες στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub ή να αφαιρέσει οποιεσδήποτε τέτοιες δυνατότητες.

2. Τεκμαίρεται ότι (α) οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που παρέχονται από τον Πελάτη μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub δίνονται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στα στοιχεία τα οποία παρέχει ο Πελάτης κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής ή/και την πραγματοποίηση της Κράτησης, (β) με την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, ο Πελάτης επιβεβαιώνει (σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο) ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών και (γ) με την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεσμεύεται νομικά από τους παρόντες Κανόνες.

III. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BMW GROUP OFFERHUB

 1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα BMW Group Offerhub για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή, ο Πελάτης πρέπει να εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη myBMW. Μόλις εγγραφεί, ο Πελάτης συνδέεται στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub εισάγοντας τα στοιχεία που έχει επιλέξει για σύνδεση (Login) στη διαδικτυακή πύλη myBMW.

 2. Για τη χρήση της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub απαιτείται η  χρήση υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και ενημερωμένη έκδοση ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

 3. Ο Πελάτης δεν δύναται (i) να εισάγει παράνομο περιεχόμενο στην Πλατφόρμα BMW Group Offerhub, ή (ii) να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα BMW Group Offerhub προκειμένου να παρενοχλεί, απειλεί ή προκαλεί ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, (iii) να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα BMW Group Offerhub για να δημοσιεύει, αποστέλλει ή αποθηκεύει οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι παράνομο, ψευδές, δυσφημιστικό, άσεμνο ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μη σύννομο ή που επισύρει αδικοπρακτική ευθύνη ή παραβιάζει δικαιώματα προσωπικών δεδομένων, (iv) να αποστέλλει ή αποθηκεύει κακόβουλο κώδικα, (v) να επεμβαίνει σε ή να διακόπτει την ακεραιότητα ή απόδοση της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, (vi) να αποπειράται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, (vii) μεταφορτώνει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε αρχεία τα οποία περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα λογισμικού που ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στη λειτουργία των συσκευών ή δικτύων της BMW Ελλάς ή οποιουδήποτε τρίτου, (viii) να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία προκειμένου να, ή να αποπειραθεί να, επέμβει στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, ή (ix) να αφαιρέσει, τροποποιήσει ή αποκρύψει ειδοποιήσεις περί εμπορικών σημάτων ή περί ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από οποιεσδήποτε οθόνες, δεδομένα ή αναφορές που παράγονται από ή μέσω της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub.

 4. Η BMW Ελλάς χορηγεί στον Πελάτη μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη δυνάμενη να υποαδειοδοτηθεί, ανακλητή άδεια για πρόσβαση/χρήση ορισμένων τμημάτων της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub. Η BMW Ελλάς θα εκχωρήσει/παρέχει στον Πελάτη, προς χρήση από τον Πελάτη, μόνο τα διαπιστευτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, με τη χρήση των οποίων ο Πελάτης θα δύναται να αποκτήσει πρόσβαση/χρησιμοποιήσει ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub. Ο Πελάτης δεν θα αποπειραθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε/χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub εκτός από τα τμήματα για τα οποία ξεκάθαρα και απερίφραστα έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση από τη BMW Ελλάς. Ο Πελάτης δεν θα επιτρέψει ή με άλλο τρόπο παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τα διαπιστευτήρια του Πελάτη προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση/χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

 5. Τυχόν παράπονα σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub ή/και αιτήματα Πελατών για επικοινωνία με τον Πωλητή, που πραγματοποιούνται σε μη δεσμευτική βάση, μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.bmw.gr/forms/rfc/rfc.html.

 6. Ο Πελάτης, σε περίπτωση που είναι καταναλωτής, έχει δικαίωμα σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μέσω οργανισμών ΕΕΔ της επιλογής του. Ο Πελάτης υποβάλει την πρόταση στον σχετικό οργανισμό ΕΕΔ που είναι καταχωρημένος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη διεύθυνση www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ. Οι προϋποθέσεις για την έναρξη της ΕΕΔ και το απαιτούμενο περιεχόμενο της αίτησης για ΕΕΔ περιλαμβάνονται στον ανωτέρω σύνδεσμο. Το δικαίωμα του Πελάτη να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια δεν παραβλάπτεται.

 7. Η χρήση της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub είναι δωρεάν, επομένως ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα συνήθη κόστη των παρόχων των επιλεγμένων μέσων επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διαδίκτυο, ταχυδρομείο, εταιρεία ταχυμεταφοράς κ.λπ.).

IV. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Η BMW Ελλάς είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο Πελάτης σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, δηλ. τη χρήση [και διαχείριση] της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub. Ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε ή/και διόρθωση ή/και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή/και περιορισμό της επεξεργασίας ή/και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Πελάτη (σε ορισμένες περιπτώσεις), καθώς και να ασκήσει το δικαίωμά του στη φορητότητα των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BMW Ελλάς επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών και για το πως οι Πελάτες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κάντε κλικ εδώ: https://www.bmw.gr/el/footer/metanavigation/data-privacy.html.
 2. Ο Πωλητής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο Πελάτης για τον σκοπό της σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή. Ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε ή/και διόρθωση ή/και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή/και περιορισμό της επεξεργασίας ή/και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Πελάτη (σε ορισμένες περιπτώσεις), καθώς και να ασκήσει το δικαίωμά του στη φορητότητα των δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της Κράτησης.

V. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ

Υπό την επιφύλαξη των περιορισμένων δικαιωμάτων που ρητά παρέχονται στον Πελάτη ως ανωτέρω, η BMW Ελλάς, και στο βαθμό που εφαρμόζεται, τυχόν τρίτοι που της έχουν παράσχει άδειες, διατηρούν κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα, ιδιοκτησιακό τίτλο και συμφέρον επί της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιωνδήποτε διαδικασιών ή λογισμικού που περιλαμβάνει στοιχεία της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub (π.χ. πηγαίος κώδικας), σχετικά παράγωγα έργα, προϊόντα εργασίας, αλγόριθμους, τεκμηρίωση, αδειοδοτημένο υλικό, καθώς και οτιδήποτε άλλο έχει αναπτυχθεί ή παραδοθεί από ή για λογαριασμό της BMW Ελλάς.

VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 1. Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να (i) τροποποιεί τους παρόντες Κανόνες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (πλην της περίπτωσης κατά την οποία η παροχή προηγούμενης ειδοποίησης απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο), (ii) διακόπτει την πρόσβαση σε ή καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του Πελάτη σε αυτής ή της χρήσης της από αυτόν, (iii) παύσει την πρόσβαση σε και χρήση από τον Πελάτη της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (πλην της περίπτωσης κατά την οποία η παροχή προηγούμενης ειδοποίησης απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο), ειδικά στην περίπτωση παραβίασης των παρόντων Κανόνων από τον Πελάτη, και η BMW Ελλάς δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οτιδήποτε εκ των ανωτέρω.
 2. Η τροποποίηση των παρόντων Κανόνων από τη BMW Ελλάς θα πραγματοποιείται μέσω της επικαιροποίησής τους και, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, της παροχής προηγούμενης ειδοποίησης για την εν λόγω τροποποίηση. Με την επικαιροποίηση η εν λόγω τροποποίηση θα τίθεται άμεσα σε ισχύ και η συνεχιζόμενη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας BMW Group Offerhub από τον Πελάτη εφεξής θα συνιστά την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων εκ μέρους του Πελάτη. Επομένως, συνιστάται όπως ο Πελάτης να επισκέπτεται και να διαβάζει τους παρόντες Κανόνες σε τακτική βάση.

 

Λήψη Όρων και Προϋποθέσεων